ARGO雅歌滤芯

  • V3.0623-08

雅歌滤芯V3.0623-08

  • 发布时间:2017-08-17 10:34
  • 雅歌回油滤芯V3.0623-08,优质液压油滤芯,可以除去液体中少量固体颗粒的,可保护设备的正常工作或者空气的洁净,当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的流物通过滤芯流出。
  • 在线咨询

雅歌回油滤芯V3.0623-08,优质液压油滤芯,可以除去液体中少量固体颗粒的,可保护设备的正常工作或者空气的洁净,当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的流物通过滤芯流出。

雅歌回油滤芯V3.0623-08,优质液压油滤芯参数

过滤精度:20 微米 过滤比:X≧100   

工作压力:(MAX)21Mpa  

工作介质:一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇等

工作温度:-30℃~110℃   

过滤材料:采用优质的玻璃纤维滤材  

结构强度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa  

使用范围:用于液压、润滑系统的压油过滤,用以滤除系统中污染物,保证系统的正常运行

雅歌回油滤芯V3.0623-08,优质液压油滤芯图片详情

型号推荐

V7.1220-113

V71560-03

V3.0509-16   

V3.0510-03  

V3.0510-06   

V3.0510-08   

V3.0510-13   

V3.0510-16    

V3.0510-18   

V3.0510-23   

V3.0510-26    

V3.0510-53     

V3.0510-56  

V3.0510-58    

V3.0520-03  

V3.0520-06  

V3.0520-08   

V3.0520-13  

V3.0520-16  

V3.0520-18  

V3.0520-53  

V3.0520-56  

V3.0520-58  

V3.0525-03    

V3.0525-06    

V3.0525-08   

V3.0613-53    

V3.0613-56    

V3.0613-58  

V3.0620-53    

V3.0620-56  

V3.0623-03   

V3.0623-06    

V3.0623-08    

V3.0623-09    

V3.0623-13    

V3.0623-16  

V3.0623-18   

V3.0623-26    

V3.0720-03    

V3.0720-06   

V3.0720-08    

V3.0720-13   

V3.0720-16  

V3.0720-18    

V3.0723-08    

V3.0730-53  

V3.0730-56  

V3.0730-58  

V3.0817-03    

V3.0817-06    

V3.0817-08